מידע כללי ותנאי הטיולים:

כללי:
השתתפות בטיול מביעה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.

דמי רישום:
המארגנים You and I travel USA יאשרו הרשמת נוסע עם קבלת מקדמה בסך 30$ לאדם, דמי רישום אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
בנוסף תשולם מקדמה בסך 75$ על טיולים בני יומיים ומעלה, ומלוא המחיר עבור טיולים בני יום אחד. התשלום הסופי ישולם עד 4 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול. המארגנים רשאים לבטל הרשמת נוסע במידה ולא מולאו תנאים
אלה במלואם.

ביטולים:
על הזמנות של טיול חלים דמי ביטול כמפורט כדלהלן:
שבוע לפני יציאת הטיול חלים דמי ביטול של 50% מערך הטיול ו- 3 ימים לפני הטיול או אי הופעת הנוסע או איחור, מחלה, שכיחת הדרכון, מזג אוויר וכד' מבטלים את זכות הנוסע לתמורה כספית כלשהי.
על הזמנות של טיול חלים דמי הביטול המפורטים להלן:
מרגע ביצוע ההזמנה עד 20 ימי עבודה לפני היציאה 45$ דמי ביטול
מ-20 יום עד-13 ימי עבודה  לפני היציאה –  25% מערך ההזמנה,
מ-12 יום עד 6 ימי עבודה  לפני היציאה – 50% מערך ההזמנה.
מ-5 ימי עבודה ועד יום היציאה – 100% מערך ההזמנה.

כל השינויים ייעשו ע"י הנוסע באמצעות סוכן הנסיעות שדרכו הוא נרשם ובכתב בלבד.

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם ע"פ שיקול דעתם . המארגנים יציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר של החברה או החזרת כל הכספים ששולמו וכך ייצאו חובתם כלפי הנוסע.

השתתפות בטיול:
המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אם יש בהשתתפות משום פגיעה או הפרעה לנוהלם התקין של הטיול על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעתו של אדם אחר.

החזרים:
מדריכי הטיול, סוכנים או נציגי המארגנים אינם מוסמכים למסור אישורים בכתב או בעל פה ולהבטיח החזרת כספים כלשהי! עם יציאת המשתתף לטיול לא יוחזרו כספים עבור כל קטע או אתר של טיול שלא נוצל. כולל בתי מלון שלא
נוצלו במהלך הטיול. כל בקשה להחזר עקב אי הגעה לטיול, הפסקתו באמצע או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להגיע למשרדי You and I travel USA בארה"ב בכתב, עד 45 יום מסיום הטיול. כל הבקשות שנתקבלו לאחר תקופה זו לא ייענו.

אחריות:
המארגנים,You and I travel USA וכל סוכן מורשה אחר, פועלים כסוכנים למען הנוסע.
You and I travel USA אינה מחוייבת או אחראית לכל פציעה שהיא נזק, אובדן, תאונה עיכוב, סטייה או ביטול כתוצאה מפעולה או השתמטות של כל חברה שהיא, או בן אנוש הקשורים בהעברת הנוסע או הוצאת הטיול לפועל,  כגון אחסון תיור או כל שרות אחר שהיא חלק מהטיול או מסיבת פגם כלשהו ברכב כלשהו.

המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח מתאים המכסה את הנזקים והארועים המתוארים לעיל.

You and I travel USA שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל טיול שהוא שהוכרז עליו בתכנית זו, או לערוך כל שינוי שהוא, במסלוליו של טיול כזה בלי הודעה מראש, כולל המרת נוחיות או העברה במקרה הצורך. או במקרה שיהיה זה כדאי או רצוי לנוחות הנוסעים בריאותם ובטחונם. או מכל סיבה שהיא, לשנות את הסדרי המסלול.
שינויים כאלה יוכלו להיערך ללא קנס למארגנים, כל הוצאות נוספות עקב שינויים במחירי מרכיב הטיול, יחולו על הנוסע. כל מטען שהוא –  הוא על אחריות בעליו בלבד. You and I travel USA אינה אחראית על אם הטיול לא יבקר באתר טיול כלשהו,  כתוצאה של מזג אוויר סוער, איתני הטבע או בגין טיסות שאיחרו או שהוזמנו בשעות שיגרמו  הפסד מלא או חלקי של האתרים, הסיור כולו, או כתוצאה ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבדות מטען או מסמכים, הוצאות רפואיות וכו'.
אין You and I travel USA אחראית לנזקי מטען הנוסעים והוא עלח אחריות בעליו בלבד. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול שהוא בכל זמן שהוא.

You and I travel USA מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת בין נוסעי הטיולים ונותני השירותים השונים לפיכך החברה אינה רואה את עצמה אחראית לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע או ביצוע חלק של נותני השירותים השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל עותק תכנייה זו, שהסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנה. על הנוסע להביע הסכמתו וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים עליו בכל נושא זה.

המחירים כוללים:

  • סיורים באתרים כפי שצוינו במסלול.
  • כל המחירים המוזכרים בחוברת זו הם בדולר אמריקאי.
  • מטען: תיק יד אחד לכל נוסע.

המחירים אינם כוללים:
צרכים אישיים: כגון – מזון, שתייה וכו'.
טיסות: המחירים אינם כוללים טיסות כלשהן!
ביטוח: הנוסעים אינם מבוטחים בביטוח כלשהו בטיולים אלו. מומלץ לבצע
ביטוח אישי וביטוח מטען לפני היציאה מהארץ וביטוח דמי ביטול – ראה לעיל.
ויזות ודרכונים: חובה להצטייד בדרכון וויזת כניסה לאמריקה  בתוקף למינימום חצי שנה מיום הכניסה לאמריקה .

כל המחירים עלולים להשתנות ללא התראה מראש.

You and I travel USA אינה אחראית לתוכן מודעות הפרסום בחוברת זו.

טיול נעים וחופשה מהנה מצוות You And I Travel USA